تبلیغات
.: www.dezfulpic.com - شهرخُمون دزفیل(شهرما دزفول) :. - موسیقی در دزفول و شوشتر
.: www.dezfulpic.com - شهرخُمون دزفیل(شهرما دزفول) :.
اینجا دزفول است...

بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 21 اردیبهشت 1389
دزفولموسیقی مقامی خوزستان:
موسیقی در دزفول و شوشتر
موسیقی دزفول و شوشتر در اساس دارای ریشه های واحدند و تفاوت آنها در گویش برخی اصطلاحات و نغمه ها و نیز تقدم وتاخر و چگونگی تسلسل برخی از نغمه ها است . این موسیقی دارای اهمیت بسیار است . ارتباط این موسیقی از نظ ر ساختار ومحتوا با ردیف سنتی موسیقی ایران، به گونه ای است كه بررسی آن شاید بتواند در یافتن پاسخی برای برخی پرسش ها پیرامون ردیف سنتی به پژوهندگان یاری دهد . پیشینه تاریخی این دو شهر، همسایگی آنها با فرهنگ ویژه به عنوان یكی از اصیلترین و پردامنه ترین و گسترده ترین فرهنگ های بومی ایران ) كه در بسیاری از موارد به درهم آمیزی فرهنگی منجر شده است، حضور بسیاری از نام ها، اصطلاحات و نغمه های ردیف سنتی، وجود پاره ای از نام ها و اصطلاحات موسیقی كه با اصطلاحات ردیف سنتی در رابطه است، وجود تعدا د قابل ملاحظه ای از گوشه ها و آوازها كه به طور مشخص در ارتباط نزدیك با دستگاه ها، آوازها گوشه های ردیف سنتی است، به قسمی كه تقریبا در هر دستگاه و آوازی،قطعات و گوشه هایی در موسیقی دزفول و شوشتر دیده می شود، حضور نوازندگان و خوانندگان آشنا به ردیف سنتی، حضور تار به عنوان مهم ترین ساز رایج در همراهی آواز در شوشتر و دزفول، حضور برخی از نوازندگان و خوانندگان این منطقه در دربار ناصری، ارتباط ساختاری میان تصنیف های سنتی بازمانده از اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی با ترانه ها و برخی از تصنیف های شوشتری و دزفو لی، و ... جملگی دلایلی هستند كه ما را در دریافت پیوند موسیقی شوشتر و دزفول با ردیف سنتی یاری می كنند . بررسی دقیق موسیقی این منطقه می تواند ما را در ارتباط متقابلی كه میان این موسیقی و ردیف سنتی وجود دارد، یاری كند.
موسیقی دزفول و شوشتر دارای اصطلاحات ویژه ای است ...
دزفولموسیقی مقامی خوزستان:
موسیقی در دزفول و شوشتر
موسیقی دزفول و شوشتر در اساس دارای ریشه های واحدند و تفاوت آنها در گویش برخی اصطلاحات و نغمه ها و نیز تقدم وتاخر و چگونگی تسلسل برخی از نغمه ها است . این موسیقی دارای اهمیت بسیار است . ارتباط این موسیقی از نظ ر ساختار ومحتوا با ردیف سنتی موسیقی ایران، به گونه ای است كه بررسی آن شاید بتواند در یافتن پاسخی برای برخی پرسش ها پیرامون ردیف سنتی به پژوهندگان یاری دهد . پیشینه تاریخی این دو شهر، همسایگی آنها با فرهنگ ویژه به عنوان یكی از اصیلترین و پردامنه ترین و گسترده ترین فرهنگ های بومی ایران ) كه در بسیاری از موارد به درهم آمیزی فرهنگی منجر شده است، حضور بسیاری از نام ها، اصطلاحات و نغمه های ردیف سنتی، وجود پاره ای از نام ها و اصطلاحات موسیقی كه با اصطلاحات ردیف سنتی در رابطه است، وجود تعدا د قابل ملاحظه ای از گوشه ها و آوازها كه به طور مشخص در ارتباط نزدیك با دستگاه ها، آوازها گوشه های ردیف سنتی است، به قسمی كه تقریبا در هر دستگاه و آوازی،قطعات و گوشه هایی در موسیقی دزفول و شوشتر دیده می شود، حضور نوازندگان و خوانندگان آشنا به ردیف سنتی، حضور تار به عنوان مهم ترین ساز رایج در همراهی آواز در شوشتر و دزفول، حضور برخی از نوازندگان و خوانندگان این منطقه در دربار ناصری، ارتباط ساختاری میان تصنیف های سنتی بازمانده از اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی با ترانه ها و برخی از تصنیف های شوشتری و دزفو لی، و ... جملگی دلایلی هستند كه ما را در دریافت پیوند موسیقی شوشتر و دزفول با ردیف سنتی یاری می كنند . بررسی دقیق موسیقی این منطقه می تواند ما را در ارتباط متقابلی كه میان این موسیقی و ردیف سنتی وجود دارد، یاری كند.
موسیقی دزفول و شوشتر دارای اصطلاحات ویژه ای است كه برخی از آنها كاربرد فراوان تری دارند . یكی از این اصطلاحات است. این اصطلاح تنها به آواز دشتی اطلاق نمی شود و آن را برای نامیدن همه آوازها و نغمه های رایج در موسیقی « دشتی » یك نام كلی و عمومی برای نغمه ها ی این منطقه است كه تعداد قابل « دشتی » شوشتر و دزفول به كار می برند . در واقع در » یا « در پرده » است كه به معنی « سر » توجهی از این نغمه ها نیز اختصاصا در پرده های آواز دشتی است . اصطلاح دیگر است. « در پرده های ماهور » كه به معنی ،« سرِ ماهور » به كار می رود. برای مثال می گویند « مقام موسیقی شوشتر و دزفول از یک ریشه اند، به طوری كه نمی توان گفت كه كدام نغمه از كدام یك از این دو شهر است . برخی از گوشه های محلی را دزفولی ها بهتر اجرا می كنند و برخی دیگر را شوشتری ها. نكته قابل توجه در موسیقی شوشتر و دزفول حضور تعداد قابل توجهی تصنیف و ترانه است كه از نظر فرم و سا ختار با تصنیف های سنتی موسیقی ایران قابل مقایسه اند . بر طبق نظر برخی از نوازندگان و خوانندگان این منطقه، قدمت این تصنیف ها به قدمت تصنیف های سنتی در موسیقی ایران می رسد . آنچه مسلم است بسیاری از تصنیف ها و ترانه های شوشتری و دزفولی با تصنیف های اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی در ارتباط اند، اما اینكه كدام یك از دیگری متاثر شده اند به بررسی دقیق تری نیاز دارد . تعدادی از نوازندگان و خوانندگان شوشتر و دزفول بر این نظرند كه تصنیف های قدیمی موسیقی ایران تحت تاثیر این ترانه ها شكل گرفته اند و تعدادی دیگر بر ای ن نظرند كه با وجود اینكه شعر تصنیف ها در این منطقه بومی شده، اما جملگی تحت تاثیر تصنیف های قدیمی ایران بوده و هستند . این عده برای اثبات نظر خود دلایلی دارند كه یكی از آنها تفاوت و تغایر متریك- ریتمیك این تصنیف ها با بافت موسیقی این منطقه است. دلیل دیگر ار تباط میان نوازندگان و خوانندگان دزفول و شوشتر با نوازندگان و خوانندگان موسیقی سنتی ایران است :  شادروان بارها به دزفول آمده و با موسیقی دانان این شهر ارتباط « تاج اصفهانی » توكلی، از قدمای موسیقی دزفول نقل می كرده كه زمانی كه برای ضبط صفحه به عراق می رفته، مدتی در دزفول اقامت داشته است و موسیقی « نی داود » داشته است . هم چنین دانان دزفولی در این مدت با او در ارتباط بوده اند . سرانجام باید از رفت و آمد نوازندگان و خوانندگان این منطقه به دربار ناصری استاد آواز دزفول در دربار ناصری یاد كرد. « ملا ولی » سخن گفت كه در این زمینه می توان از اقامت جدای از اینگونه تصنیف ها، شوشتر و دزفول از قدیم دارای تعدادی تصنیف و ترانه بومی نیز بوده اند كه ظاهرا تعداد آنها زیاد اشاره كرد.
منبع: درویشی، محمد رضا، مقدمه ای بر شناخت موسیقی نواحی ایرا ن، تهران، حوزه هنری سا زمان تبلیغات اسلامی،
. 114- 1373 ،ص: 126طبقه بندی: معرفی شهر دزفول، 
ارسال توسط حمید صادق جولا
آرشیو مطالب
نظر سنجی
كدام نام برای سایت مناسب تر است؟لگوی سایت

شهر خمون دزفول

پیوند های روزانه
امکانات دیگر

شهر خمون دزفیل

شهر خمون دزفول